משולחן סגן ראש המועצה-גל גפני

משולחן סגן ראש המועצה-גל גפני

השירות הווטרינרי-השבוע נערך פגישה לסיכום 2021 עם השירות הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי,  בנוכחות וטרינר האשכול, גלעד מנכ"ל המועצה, דדי מנהל היח' הסביבתית ואנוכי. 

הוצגה בפנינו מערכת חדשה המנתחת את הפניות לשירות ומפלחת את הנושאים והאזורים, ועלו מצידנו מספר נושאים הדורשים המשך טיפול. יש עוד הרבה עבודה לפנינו ונושאים לטיפול ושיפור. יחד עם זאת, המערכת מציעה לנו יכולת קבלת החלטות בנושאים השונים על בסיס נתונים- כלומר החלטות מבוססות עובדות.

 

הרשמה לכיתות א' תשפ"ג -השבוע קיימנו  הגרלות למבקשים לעלות לכיתה א בביה"ס "ילקוט הרועים" ובבית החינוך "מעיינות". ההגרלה הינה פרי אילוץ אל מול המציאות. בשניהם הביקוש גדול מההיצע ואין היתכנות לפתיחת כיתה נוספת. לכן, ביצענו הגרלה בהתאם לכללי משרד החינוך, בליווי צמוד של היועצת המשפטית של המועצה, נציגי ציבור ומפקחי משרד החינוך. ברור לנו כי ישנם הורים רבים אשר מעוניינים כי ילדיהם יתחנכו בבתי הספר הללו ואנו מצטערים לאכזב את חלק מהמבקשים.  עם זאת, בהינתן מציאות בה ניתן לפתוח רק כיתה אחת בשכבת א' בשל בעיית מקום ותכנון אנו נאלצים לפעול בהתאם לתנאים ולמציאות הקיימים.

וועדת שטחים פתוחים-קיימנו השבוע מפגש של וועדת שטחים פתוחים. הוועדה מרכזת את כלל הגופים הנוגעים לשטחים הפתוחים בגולן-נציגי מליאה, נציגי מרכזי המשקים, נציגי ציבור, נציגי רט"ג, נציג בוקרי הגולן, החברה להגנת הטבע, קק"ל, מי גולן והמועצה על אגפיה. בוועדה האחרונה עלו ואושרו איתורי קרקע לשטחים חקלאיים עבור היישובים נוב ומרום גולן, לאחר בחינה מעמיקה ודיוקים של כלל הגורמים. בנוסף, אושר פוליגון חקלאי שיכול לשמש בהמשך לסולארי קרקעי. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים רבים ומעמיקים ובהתאם למדיניות שטחים פתוחים בתחום הסולארי קרקעי של המועצה.

בוקרים, מרעה ופיתוח-פגישה חשובה נוספת שהתקיימה השבוע היא עם נציגי אגודת המרעה. בפגישה הציגו המגדלים (בוקרי ונוקדי הגולן) את הצורך שלהם בוודאות אל מול צורכי הפיתוח ואת החשש שלהם מפגיעה בלתי מידתית בענף ובשטחי המרעה. למועצה אמירה ברורה וחד משמעית על נחיצות בשמירה על המרעה ועל ערכו לגולן כחלק מהשמירה וההגנה על השטחים הפתוחים. המועצה ואגודת המרעה, עובדות יחד מזה תקופה של שלוש שנים ובה נציגי האגודה יושבים בכל הצמתים והוועדות הדנות בנושאים הנוגעים למרעה. צירופם של הבוקרים לוועדות נועד לאפשר להם להשמיע את קולם ועל מנת לאפשר עבודה נכונה ויעילה. תפקיד המנגנונים והנוהל המשותף שנבנה, הוא לאפשר לבוקרים להיות חלק מהתהליך של איתור השטחים מצד אחד-דבר המאפשר שמירה על שטחי המרעה ומצד שני מאפשר לאתר שטחים לייעודים אחרים. אנו בונים כעת תוכנית איזונים, אשר תאפשר לנו מבט קדימה לשמור גם על שטחי המרעה אל מול הצרכים של הגולן המתפתח. במסגרת המפגש עלו סוגיות נוספות ופרטניות מהמגדלים וסיכמנו כי ניתן להם מענה ככל הניתן.