רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תש"פ

הסתיים זמן הגשת בקשות למעברים לשנה"ל תש"ף.

משפחות חדשות המגיעות לגולן צריכות לרשום באגף החינוך את ילדיהם למוסדות החינוך שבאזור הרישום.

לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך:
בטלפון 04-6969778 או במייל: hinuch@megolan.org.il

לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך:
בטלפון 04-6969720 או במייל: PninaR@megolan.org.il


מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את הטופס קליטת תלמידים בגולן שבקישור ולשלוח לאגף חינוך במועצה.
 
הורים פרודים/ גרושים מחוייבים למלא את כתב ההצהרה שלהלן
קישור לטופס הורים פרודים/ גרושים (מצ"ב טופס הורים פרודים)
 

הקדמת רישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי


תלמיד במערכת החינוך (חובה) זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות.
הרישום המוקדם, שתכליתו הגשת בקשה לנגישות, אינו שולל את הרישום במועד הרגיל ובהתאם להוראות הרגילות. הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה, והוא בא בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל.
(בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959 (להלן "תקנות הרישום"), ובהתאם להנחיות בסעיף 3.10-1 של חוזר "הודעות ומידע עב/4, "רישום ושיבוץ תלמידים לגני החובה ולבתי הספר היסודיים").
חוברת המידע בנושא הקדמת הרישום, זכויות ונספחים אשר יש להגיש  - "חוברת מידע להורים"