ניטור שפכי תעשייה

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014 (1)
בסוף שנת 2011 נקבעו על ידי רשות המים כללים המסדירים את איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים ואת העלות שישלם מפעל אם חרג מהכללים.
הכללים חלים על מפעלים כהגדרתם לפי הסיווג התעשייתי ע"פ כללי תאגידי מים וביוב (האמור לעיל). החל מינואר 2014 הכללים הוחלו גם על מועצות אזוריות. 
הרעיון העומד מאחורי כללי השפכים הוא צדק סביבתי ובמילים אחרות - המזהם משלם. הכוונה שכל תורם שפכים ישלם את עלות הטיפול בשפכי העסק וכן הוצאות נוספות למערכת ההולכה והטיפול הנובעות משפכים חריגים הפוגעים במערכת ומייקרים את עלות הטיפול בהם.
שפכי בתי העסק בתחום מועצה אזורית גולן יידגמו וינוטרו בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק. חברת קולחי גולן פועלת מול העסקים בגישה המעודדת טיפול ושיפור איכות השפכים. במקום להשתמש בחרב הקנסות, החברה מעודדת את בעלי העסקים לטפל בשפכים ולשפרם עד לאיכות הנדרשת.
במצב זה נשמרת מערכת ההולכה והעסקים מזרימים שפכים "תקינים" אשר אינם פוגעים במערכת ההולכת ואין צורך בגביית אגרה מוגדלת.
 סעיף 10 לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם לטופס 2 שבכללים להלן בקשה להזרמת שפכים חריגים (2)
 
קדם טיפול
 
במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תש"ע 2009 להלן : "כללי התעריפים" (3).
 
כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים.  במידה וידוע לבעל המפעל על שפכים חריגים ו/או אסורים, עליו לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית. חשוב לציין כי תוכנית הניטור הינה הסדרה.
לאור הנזכר לעיל ע"פ התוספת החמישית עדכון כללי הרשויות המקומיות מיום 29/12/2015 (4) כללי שפכי תעשייה יוחלו גם על רפתות.
 

רישוי עסקים

 
 
חברת קולחי הגולן בע"מ הינה אחד מהגורמים המאשרים תנאים לרישוי עסקים בגולן.
 
חוק העזר לגולן (היטל ביוב) התשס"ג – 2003 (אשר הסמכויות לפעול על פיהם הוקנו, מכוח הסכם האצלת סמכויות הנ"ל לחברת קולחי הגולן בע"מ) מחייב, בין היתר, את בעל מפעל או מחזיקו, בעל משק בעל חי או מחזיקו לקבל היתר מקולחי הגולן בע"מ טרם הזרמת שפכים למערכת הביוב ומאפשר לקולחי הגולן בע"מ, בין היתר לקבוע תנאים שעל בעל המפעל/משק בעל חי או מחזיקו לקיים לעניין השפכים המופקים במשק כתנאי להזרמתם למערכת הציבורית.
 
בכפוף לאמור לעיל מגדירה קולחי גולן את טיפול הקדם ואיכויות השפכים אשר יוזרמו למערכת מתורמי שפכים שאינם סנטרים.
 
קיימת חשיבות בהגדרת איכויות השפכים והטיפול בהם ע"מ לשמור על תקינות מערכות ההולכה והבטחת קולחים באיכות הנדרשת במוצא המט"שים.