ביצוע תשתיות בהרחבה

עקרונות התקשרות חכ"ל גולן לביצוע תשתיות בהרחבות  
 
החברה הכלכלית לוקחת את כל האחריות הניהולית ההנדסית (העסקת משרד ניהול ופיקוח הנדסי) והמשפטית (העסקת משרד עו"ד) לביצוע התשתיות בהרחבה, בשם הישוב בו מתבצעת ההרחבה.
החברה הכלכלית לוקחת את האחריות ותהווה חיץ בנושא ביצוע    התשתיות, בין המשתכן לבין הישוב, בו הוא מתעתד לחיות ולהיות חלק מהקהילה. חברה הכלכלית לוקחת את האחריות ותהווה חיץ בין הישוב לקבלן מבצע.
החלטות לגבי ביצוע התשתיות יתואמו עם הנציגים הרשמיים של הישוב. הנציגים יהיו נוכחים בישיבות השבועיות באתר העבודה. ל הרחבה תנוהל בנאמנות ע"י עו"ד בחשבון בנק נפרד.
לא יועבר רוכש לקבלת זכויות בקרקע, ברשות מקרקעי ישראל, פני שסיים את מלוא התשלום עבור תשתיות.                                                                              
 
2. צורת ההתקשרות בין החברה הכלכלית לישוב / רוכשים
 
א. עו"ד של החברה הכלכלית יכין סט חוזים לאישור וחתימה בין:  
 1. החכ"ל לישוב. 
 2. ישוב לרוכשים.  
 3. כתב אישור והצהרה בין החכ"ל לרוכשים בזמן תשלום דמי רצינות.
 4. חכ"ל לרוכשים.  
 5. נספח תשלומים לחוזה הרוכשים.
 6. מפרט טכני כללי
ב. שכ"ט עו"ד הוא משולם בנפרד ע"י הרוכשים לעו"ד עבור החתמה על ההסכמים ותצהירים לרמ"י וכן ניהול הנאמנות לכל משך הימשכות הפרויקט.
שכ"ט עומד כיום על 2500 ₪ + מע"מ.
 
ג. יש מקרים בהם יבוצע שיווק מותנה (מחיר, זמן) המאפשר למשתכן לפרוש   מהפרויקט אם תנאי ההתניה לא התקיימו.
 
 
3 . המקורות הכספיים לפרויקט הם שניים:  
 1. השתתפות בתשתיות ציבוריות עבור מגרש  לפי קריטריונים שנקבעים מפעם לפעם ע"י משרד השיכון.
 2. רוכשים. (המחיר אותו משלמים הרוכשים הינו סופי ומוחלט)
4. כללי
 • קופת הפרויקט מנוהלת בנאמנות ע"י עו"ד בחשבון בנק נפרד.
 • משיכת כספים מהנאמנות מאושרת רק בחתימה של מנהל / מפקח הנדסי של הפרויקט, מנהל החברה הכלכלית והעו"ד(חתימות של שני עורכי דין).
 • לאחר ביצוע תכניות מפורטות ע"י הרשות/ משרד השיכון, היועצים  מכינים אומדן.
 • התוכניות עוברות בדיקה של משרד הניהול והפיקוח ההנדסי, להתאמת הכמויות המופיעות בכתב הכמויות לתוכניות שהוכנו ע"י הרשות/ משהב"ש והתאמת המחירים למחירי השוק.
 • נקבע מחיר סופי לביצוע תשתיות ציבוריות אשר מבוקר ע"י משרד השיכון והכשרת מגרשים אם יוחלט לבצע ע"י החכ"ל/
 • לאחר בדיקת התוכניות נערכת בדיקת "נתח" הביצוע המומלץ מבחינה  הנדסית  ביחס לצפי השיווק.
 • נקבע ביצוע שלבי התוכנית לפי שלב א'- עלות עד אפשרות קבלת  טופס 4 וקביעת מינימום רוכשים לתחילת העבודות,  ושלב ב' להשלמת ביצוע התשתיות.
 • החכ"ל מבצעת מכרז על פי חוק המכרזים לביצוע התשתיות.