רוכלים

הנחיות ומדיניות מועצה אזורית גולן בנושא עיסוק ברוכלות בתחומי המועצה

הנחיות ומדיניות מועצה אזורית גולן בנושא עיסוק ברוכלות בתחומי המועצה.
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן- "החוק"), מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.
 
 

ימי ושעות

שעון

ימים ושעות בהם תותר הרוכלות

 • שעות הפעילות ברוכלות, הינן החל משעה 8:00 בבוקר ועד לחשיכה מלאה, בכל ימות השבוע והשנה למעט (למעט יום הכיפורים, ליל תשעה באב, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, וערב יום השואה).
 • רוכלות באזורי מגורים תוגבל לשעות 9:00 עד 20:00, ולא תפעל בין השעות 14:00 עד 16:00.
 • הפעלת העסק בתוך ימי הפעילות ושעות הפעילות כאמור תיעשה לפי שיקול דעתו של בעל העסק.
 • מנהל מחלקת רישוי עסקים יהיה רשאי להתיר חריגה מהשעות האמורות במסגרת אירועים חד פעמיים, או באישור מיוחד.

הוראות חוק העזר

חוק עזר

על אופן הפעלת הרוכלות יחולו הוראות חוק העזר, ובכלל זה:

 • לא יעסוק רוכל ברוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול לאחרים.
 • לא יעסוק רוכל ברוכלות, בין באמצעות עגלה ובין בדרך אחרת, ברחוב, במקום ציבורי, במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן המהווה מטרד או מכשול לרבים או לפרט.
 • לא יעמיד רוכל, ולא יניח, ולא ירשה להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחום 80 מטרים מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן, או בתחום 60 מטרים מפינת רחוב או בתחום 100 מטרים ממרכז מסחרי.
 • לא יעמיד רוכל, לא יניח, ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.
 • לא יעמדו ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית או כל מתקן או חפץ אחר המשמש לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות.
 • לא יכריז רוכל על הטובין הנמכרים על ידו, ולא יפעיל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיסוקו.
 • לא יימכרו משקאות משכרים וטבק ומוצריו על ידי עסק רוכלות.
 • מנהל מחלקת רישוי עסקים רשאי להתנות, במסגרת תנאי הרישיון, את המקומות או האזורים שבהם יורשה בעל עסק הרוכלות לפעול.
 • רישיון הרוכלות הוא אישי, כולל את מספר הרכב המורשה אם העסק פועל באמצעות רכב או תוך שימוש ברכב ולא ניתן להעברה לאדם אחר.
 • המבקש לעסוק ברוכלות בשטחי ציבור הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של יישוב, תוגש עמדת הישוב כחלק מן הבקשה.
 • העוסק ברוכלות יכול להידרש לאשורי גורמים מאשרים שונים לפי העניין, ובכלל זה הועדה לתכנון ובניה , משטרת ישראל ומשרד הבריאות.

רוכלות מזון

 

סוגי רוכלות מזון

מזון חם
 1. רוכלות מזון רגיש (שנעשות בו פעולות טיפול מורכבות כגון חימום)
 2. רוכלות במזון ארוז בעל רשיון יצרן (כגון משקאות, גלידות ארוזות, דברי מתיקה, חטיפים)
למידע נוסף על סוגי רוכלות מזון

הגשת בקשה לעסוק ברוכלות מזון בתחומי המועצה

דפים

1. בקשה לרוכלות מזון באירועים חד פעמיים יש להגיש לפחות 30 יום לפני מועד האירוע המתוכנן. למעט במקרים חריגים בהם פרסום האירוע נעשה פחות מ- 30 יום לפני מועד האירוע המתוכנן ובמקרה כזה עד ולא יאוחר ממועד שקבעה המועצה.

למידע נוסף על הגשת בקשה לעסוק ברוכלות מזון בתחומי המועצה

הנחיות כלליות לרוכלות מזון

הנחיה
 
כל בעל רישיון לרוכלות מזון מכל סוג (food truck ורוכלות מוצרי מזון פשוטים) מחויב לכללים הבאים בנוסף לכל הוראה ו/או הנחיה בדין ו/או ברישיון העסק הספציפי שלו:
 
למידע נוסף על הנחיות כלליות לרוכלות מזון