אירועים חד פעמיים

 

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בשטח פתוח, ברחבי הישוב, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת)


אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.


יש לשלוח את פרטי האירוע (תאריך, שעה, מהות, אוכל, אלכוהול ועוד) למייל TamirA@megolan.org.il


לאחר קבלת תשובה כי האירוע טעון רישוי יש להגיש בקשה לאישור אירוע המוני לפחות 30 יום לפני מועד האירוע
למייל R-asakim@megolan.org.il  בצרוף המסמכים הרלוונטיים

 

בקשה עקרונית לקיום אירוע תוגש לרשות הרישוי על גבי טופס תיאור האירוע ומידע על משתתפים.
הרשות תבחן האם ניתן לאשר את האירוע בתחומה והאם האירוע טעון רישוי.

לבקשה הטענה רישיון עסק, יופנה היזם להכין בקשה לרישיון.

 


 

באירוע שאינו טעון רישיון יופנה היזם להמשך טיפול מול הגורמים הבאים:

 • אישור בעל המקרקעין.
 • אישור ותיאום עם המשטרה לנושאי בטיחות ואבטחה.
 • אישורי בעלי מקצוע, מהנדס בטיחות. מהנדס קונסטרוקציה אם יש באתר בינוי, חשמלאי בודק.
 • אישור כיבוי אש על פי הצורך.
 • תיאום פינוי רפואי עם מד"א ע"פ הצורך.

 

 

לאירוע טעון רישוי יש לצרף

 • טופסי מידע (מצורפים) בהתאם לסוג האירוע
 • תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות וחתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות. (ניתן לשלב את שניהם בבעל מקצוע אחד).
 • נספח בטיחות לאירוע. (כמפורט בהמשך).
 • אישור בעל המקרקעין או הנכס בו מתרחש האירוע.
 • חתימה על טופס מניעת רעש בצרוף שק ערבון
 • תעודת ביטוח צד ג' לאירוע או תעודת ביטוח קבועה למקום האירוע.
 • טופס אישור תקפות ביטוחים בגין קיום אירועים.
 • אישור זכות חתימה ומינוי מנהל : חברה תידרש להציג אישור העורך דין או רואה החשבון שלה : אישור מרשם החברות על רישום החברה ואישור בדבר מורשה החתימה מטעמה.
 • טופס בקשה להפעלת דוכן מזון באירוע חד פעמי. ( הטפסים ימסרו באגף רישוי עסקים .יש להגיש טפסים כמספר גופי המזון המשתתפים באירוע.)

 

 

בינוי באתר האירוע

 • תכנון הנדסי ע”י בעלי מקצוע מוסמכים.
 • ביצוע הבינוי בפיקוח בעל מקצוע הנדסי מוסמך.
 • ביקורת של מהנדסים עירוניים על המתקנים והאישורים ההנדסיים שניתנים ע”י מומחים רצוי עד 24 שעות לפני האירוע.
 • אישור של מהנדס בטיחות, מהנדס בניין, וחשמלאי מוסמך לפני האירוע. באחריות המפיק.
 • המפיק, המתכנן והקבלן המבצע הם אחראים על בטיחות ותקינות המתקנים ועמידתם בכל התקנים הנדרשים.
 • חובת המפיק לוודא יציבות הקרקע והתשתית במקום האירוע.
 • באחריות המפיק, העסקת מהנדס בטיחות שילווה את כל תהליך ההפקה מהתכנון, ההקמה ואישור סופי של אתר האירוע והפירוק בתום האירוע.
 • על המפיק מוטלת החובה להקמת האתר, לתכנון האירוע וניהולו על פי תקן הבטיחות באירועים המוניים.

 

 

אישורים שידרשו לאירוע לפני הוצאת רישיון

 • רשות הרישוי
  אישור ראשוני, טופס תיאור האירוע ומידע על המשתתפים, הגשת כל הטפסים והנספחים, והפקדת שק ערבון למניעת רעש לא סביר.
  ביטוח צד ג' מלא לכל המשתתפים באירוע כנגד כל פגיעה או נזק שיגרמו באתר האירוע.
 • משטרה מרחב גולן
  בטיחות הקהל וביטחון הציבור הנמצאים במקום האירוע. יש לגשת פיזית למשטרת הגולן ולחתום על תנאים.
 • משרד הבריאות. (לאירועים בהם מזון)
  תנאי תברואה ומתקנים סניטריים במקום. (לא כולל רפואת חירום)
 • כיבוי אש
  דיני כבאות אמצעי מניעת דליקות. יש לבצע סיור מקדים
 • תברואה - המחלקה המוניציפלית
  יש לקבל את הנחיות המחלקה לטיפול בניקיון, פינוי אשפה מקומי באמצעות פחים, פינוי אשפה לאתר הפסולת, ניקיון השטח במהלך האירוע ובסיומו.
 • וטרינר. (באירוע בו משתתפות חיות)
 • הנדסה תכנון ובנייה בטיחות ותקינות המתקנים, בינוי ובטיחות באתר הבניה, מבנים מסוכנים ותשתית מסוכנת או לא יציבה. ובדיקת מהנדס מטעם הרשות המקומית בנוסף למהנדס קונסטרוקציה מטעם ההפקה.
 • מורשה נגישות מטעם ההפקה ואישור מורשה נגישות של הרשות המקומית. יש לצרף אישור חתום על גבי טופס מתאים
 • איגוד ערים כינרת (באירועים שכנים לתחומה)

 

 

תכנית בטיחות

נספח הבטיחות סעיפים מחייבים

 • תיאור כללי של האירוע.
 • שטח האירוע: תיאור השטח, היקפו, מכשולים קיימים , מאפיינים כללים.
 • קהל: תפוסת קהל צפויה והגדרתו במונחי סיכון וסיווג. (צעיר, מבוגר, פרוע, מוזמן, כרטיסים, כניסה חופשית, צפי התנהגות.
 • גידור האתר: גידור פנימי, חיצוני, מיגון מתקנים מיוחדים באתר.
 • כניסה ויציאה: פתחי כניסה ויציאת חירום ותאור הנדסי של השערים לקהל ולמציגים.
 • מתקנים ארעיים שיוקמו באתר. יש לתת פרוט לכל מתקן ולמספר אותם על פי מספור שיקבע בתוכנית הבטיחות וניהול העסק שתוגש.
 • במות: במות ומתקני במה שיוקמו באתר.
 • פרסום: מתקני פרסום שיוקמו באתר.
 • מזון ושתייה מתקנים: מתקני מזון ושתייה שיוקמו באתר.
 • דרכים לאתר: דרכי גישה לאתר ודרך חירום לרכבי הצלה ומשטרה.
 • תנועה וחנייה: סידורי תנועה וחניה לאירוע. יש לציין את כל החניונים הקשורים והאפשריים לחניה באירוע ומספר המקומות בהם.
 • נגישות לנכים ואנשים עם מוגבליות: יש להכין במסגרת תוכנית העסק גם את מערך החניה והנגישות לנכים ואנשים עם מוגבלות תנועה מהחניה עד למקום האירוע.
 • בטיחות בהקמת האתר ואחריות: נוהלי הבטיחות בזמן הקמת האתר: גידור, שילוט, עבודה בגובה, מניעת כניסה מלא מורשים, מיגון העובדים, מניעת תנועה מתחת לציוד מורם, מיגון ציוד בשלב ההקמה, מינוי אחראי ומפקח על הקמת האתר.
 • זיקוקים ופירוטכניקה: נהלי הפעלת זיקוקים באתר כולל בטיחות וחברה מוסמכת. אישורים נדרשים.
 • מזון ושתייה בטיחות: תוכנית המזון לאירוע. כולל נוהל פקוח על המזון והתברואה באירוע.
 • יועץ בטיחות מזון: מינוי יועץ בטיחות מזון לאירוע וצוות פיקוח תברואי.
 • גז בישול: פריסת מערך גז ובטיחות גז בישול באירוע.
 •  אבטחה באירוע: מערך האבטחה כולל מספר מאבטחים נדרש, ותוכנית האבטחה והביטחון לאירוע. תגבור כוחות במידת הצורך.
 • קצין ביטחון: מינוי קצין הביטחון לאירוע.
 • תברואה וניקיון: ניקיון ותברואה באירוע.
 • שירותים: פריסת מערך שירותים רגילים ושירותי נכים כולל ברזיות . והערכות לשמירת הניקיון בהם ובסביבתם.
 • מודיעין: נקודת מודיעין ואיתור ילדים וצופים שאיבדו דרכם.
 • משטרה: נוהלי עבודה, סימון כרטיסים, חפ"ק , לוחות זמנים לביקורות.
 • פינוי רפואי: מספר חובשים, אמבולנסים, נוהל חירום וחברות שנותנות הציוד והשירות לאירוע.
 • ביטחון מקווי מים: באירוע ליד מקווה מים, בריכה או ים חובה לציין מערך הצלה לאירוע או בידוד אתר המים. (גם אם אין רחצה במים)
 • כיבוי אש: מערך כיבוי אש נדרש, ציוד שיוצב בשטח תוך פירוט מדויק, כבאיות וצוותי כיבוי נדרשים לאירוע,
 • אחראי כיבוי אש: מינוי אחראי על בטיחות כיבוי אש באירוע.
 • תאורה באירוע: אזורים מוארים, אמצעי תיאורה, תאורת חירום והכוונה.
 • שילוט: הכוונה לאירוע, הכוונה בתוך האירוע, יציאות וכניסות, הכוונה למתקני תברואה ושירותים, מודיעין, איסור מכירת אלכוהול ושילוט הכוונה לשירותי החירום.
 • הגברה: מערכות הגברה וכריזה לחירום.
 • ביקורות : ביקורות נדרשות לפני תחילת האירוע.
 • אישורים מוקדמים: אישורים נדרשים לפני תחילת האירוע וביקורות חוזרות אם האירוע נמשך כמה ימים.
 • בטיחות חשמל: הנחיות לבטיחות הקהל והמשתתפים באירוע מפני התחשמלות, גישה למקורות כוח, מניעת דליקות מקצר, מערכות כוח חליפיות ועמידת המערכת בעומס כולל בדיקה מוקדמת.
 • גשם ורטיבות ופגעי מזג אויר: מערך הערכות מפני גשם, רטיבות, בטיחות חשמל, החלקה וסכנת פגעי מזג אוויר צפויים כמו גשם, רוחות, הצפות וכד'.
 • מניעת מטרדי רעש: הערכות לצמצום מטרדי רעש ע"י יעוץ מומחה אקוסטי, הגבלת שעות פעילות וכיווני מערכות ההגברה.
 • מתקני הרמה: בטיחות במתקני הרמה וקבלת אישורים לבטיחות ותקפות השימוש בהם.
 • בטיחות בשימוש במערכות ליזר ותאורה אור סגולה: הכנת הנחיות ואמצעים למניעת היפגעות אנשים בהכנות ובמהלך האירוע.
 • חומרים מסוכנים: הכנת הנחיות לשימוש בחומרים מסוכנים לרבות דלקים, נפיצים, רעלים וכד, במהלך האירוע ומתקני אכסון שכנים לאתר האירוע.
 • ספורט אתגרי: במקרה של ספורט אתגרי, פרסום הנחיות מיוחדות ונקיטת אמצעים מיוחדים לבטיחות המשתתפים והקהל.
 • מתקני שעשועים: במידה ובאירוע מופעלים מתקני שעשועים יש לתכנן את המערך הבטיחות בשימוש בהם.
 • בעלי חיים: באירוע בו יש השתתפות פעילה של בעלי חיים יש להכין תוכנית בטיחות להגנת הקהל מבעלי החיים.
 • פיקוד ושליטה: תכנון מערך החמ"לים והחפ"קים, הגדרת הפקוד על האירוע בשגרה ובמצב חירום כולל האינטגרציה בין כל כוחות ההצלה והגדרת הפקוד האחיד על האירוע.
 • השבת האתר לקדמותו: תכנון החזרת האתר לקדמותו בסיום האירוע.
 •  ניהול הבטיחות באירוע:
  א. מדיניות הבטיחות: מדיניות ועקרונות תוכנית הבטיחות לאירוע.
  ב. תיק שטח: הכנת תיק שטח לאירוע
  ג. סקר מפגעים וסיכונים: הכנת סקר מפגעים בשטח.
  ד. הערכת הסיכונים: הערכת מצב וביצוע תהליך סקר סיכונים שיכלול
  זיהוי, הערכה ותיעוד של כל הסיכונים שמעלה האירוע לרבות זיכה
  למקומות שכנים לאירוע.
  ה. בקרת הסיכונים: ביצוע תהליך של הערכת הסיכונים ויצירת תרחישי סיכונים צפויים הכנת תגובות ואמצעים לצורך ביטול הסיכונים או הפחתתם .
  ו. תכנון מצבי חירום: הערכות למצבי חירום צפויים והערכות לקראתם: כיבוי אש, אבטחה, קריסת מתקנים, התנהגות קהל, מזג אויר, אירועי פיגוע חבלני, אבטחת אישים, פינוי קהל וכד'.
  ז. איתור מפגעי בטיחות שלא סולקו והערכות למניעתם לרבות תדריך כל צוותי הפעולה באתר.
  ח. תיעוד: תוכנית לתיעוד מערך ניהול הסיכונים.
  ט. נוהל הפקת לקחים, יישומם, הפצת הלקחים ותדרוך המשתתפים

 

תכולת נספח בטיחות

 • תיאור האירוע.
 • פירוט המתקנים שיבנו באתר.
 • סידורי כיבוי אש נדרשים והאחראי עליהם.
 • סידורי אבטחה נדרשים, מספר מאבטחים והאחראי עליהם.
 • סדרנות ושיטור, מספרי סדרנים ושוטרים בשכר.
 • מתקני תברואה שיוקמו באתר על פי מספר המשתתפים.
 • היקף המשתתפים באירוע.
 • פירוט מתקני המזון וסוגי המזון והשתייה שינתנו באתר והממונה עליהם.
 • לוחות זמנים להקמת האתר ומועדי הביקורות הנדרשות ע"י גורמי הרישוי
 • מתקני החשמל שיוקמו באתר ואמצעי הבטיחות בהם
 • גידור, שערים, מחסומים, מחסומי לחץ ויציאות חירום.
 • פינוי רפואי נדרש ומתוכנן.
 • מוקדי בקרה ושליטה.
 • קשר באתר.
 • מערכות הגברה ושליטה.
 • דרכי גישה ומילוט.
 • חניונים וסידורי חניה.
 • נגישות ומתקנים לנכים ואנשים מוגבלי תנועה.
 • אקוסטיקה ומניעת מטרדי רעש.
 • תכנון עמידת המתקנים בפני רוח מכסימלית בעוצמה
 • תכנון עוגני חיזוק, חוזק כבלים ומשקל המשקלות עיגון כולל מרווח בטיחות עודף.
 • תכנון שבשבת למדידת רוח עם מוניטור בחמ"ל
 • אבטחה ויציבות המתקנים בפני רוח.
 • הגדרת רוח מכסימלית, על פי התכנון, לעמידות המתקנים .
 • הגדרת רוח "במרווח בטיחות" שמעבר לה יופסק האירוע ויורחק הקהל

 

דרישות שרותי הכבאות

כנדרש ברפורמה, כל דרישות הרישוי מופיעות באתר 102

דרישות כבאות לרישוי עסקים

 

 

דרישות משרד הבריאות

דרישות לבעל דוכן מזון

 • על בעל עסק חלה חובה להעסיק אחראי על בטיחות מזון
 • כל הדוכנים יחוברו למערכת חשמל שתספק צריכת החשמל בשלבי הכנה ובמשך כל שעות האירוע.
 • המתקנים וציוד יצוידו במדי טמפרטורה ובכל דוכן יהיו: מתקני חימום, מתקני קירור וציוד לשמירת טמפרטורה.המקררים והמקפיאים יופעלו מספר שעות לפחות לפני האירוע ויישארו כך עד סיומו.
 • יוקצה שטח מיוחד לאחסנת כלים וציוד
 • תכנון דוכן המזון באופן שימנע הצטלבויות בין מזון בתהליכי הכנה ומזון מוגמר
 • הדוכנים לא ימוקמו ליד עמדה לאגירת אשפה
 • מאחורי כל 5 דוכנים מבשלים הנמצאים ברצף והמבצעים טיפול אחרון אך אינם צמודים:
  יותקנו 2 כיורים גדולים עם שני שולחנות עזר מנירוסטה
  ולפחות כיור אחת לשטיפת ידיים.
  במידה ולא ניתן להתקין כיורים משוטפים יותקן כיור בכל דוכן.
  הכיורים יחוברו למערכת אספקת המים, ביוב ומפריד שומן.
  ליד כל כיור יותקן מתקן לסבון נוזלי ומגבות נייר
 • כל דוכן מזון יכוסה בגגון ( אזור אחסון, הכנה והגשה) או כיסוי אטום אחר
 • הגשת מזון תתבצע בכלים חד פעמים וטמפרטורה של אחסנת , הובלת והגשת מזון תעמוד בדרישות של משרד הבריאות.

הובלת וקבלת מזון

 • הובלת דברי מזון תתבצע רק ברכב בעל רישיון עסק מתאים, ישמר נקי.
 • הובלת מזון חם תהיה בטמפרטורה 70+ מעלות צלסיוס לפחות
 • הובלת מזון קר בטמפרטורה של עד +4 מעלות צלסיוס
  4. מוצרים מן החי ילוו בתעודות רופא וטרינרי רשותי.
 • מזון מיובא חייב באישור יבוא מזון ושחרור מהנמל
 • יש לשמור בדוכן המזון את תעודת המשלוח המזהות מקור המזון
 • במידה ורכב ההובלה משמש לאחסון בעת האירוע, מותר לאחסן בו קפוא/קר עד 6 שעות. אחסנת מזון מעבר ל- 6 שעות תתבצע במתקן קירור/הקפאה פעיל.
 • תובטח גישה נוחה של אספקת מזון מרכב הובלה לדוכן


אחסון מוצרי מזון בדוכן לפי טמפרטורה

מוצרי מזון ארוזים בדוכנים יוחזקו בטמפרטורות הבאות:

 • מוצרים קפואים -18
 • מוצרים מצוננים 4+
 • מוצרי גבינות : עד +10 מעלות צלסיוס
 • סלטים עד + 4 מעלות צלסיוס
 • עוגות עם מילוי או ציפוי: +4 מעלות צלסיוס

 

טיפול במזון בדוכן

 • מכירת מזון מן החי או מזון אחר המוכן בבית אסורה.
 • המזון, הכלים והציוד יחזקו שהם מוגנים מזיהום סביבתי
 • בדוכנים בהם תהיה מכירת מזון המחייבים טיפול תרמי
 • המוצרים יובלו שטופים, חתוכים, מעובדים ומתובלים ומוכנים לטיפול.
 • אין להפשיר במקום מזון קפוא.
 • אין להחזיק ציוד, מזון וכלים על הקרקע/ רצפה
 • מותר להשתמש רק בביצים שלמות, מסומנות כחוק המוחזקות בטמפרטורה עד +20 מעלות צלסיוס.
 • כל מוצרי מזון יוחזקו בקירור בכלים בנפח קטן 1-2 ק"ג כדי לאפשר קירור מהיר ועם כיסוי מתאים.

 

תכנית בטיחות מזון באירוע עם הכנת מזון בשטח

 • אירוע יתמנה יועץ/ ממונה בטיחות מזון ותברואה.
 • תוכן פרשה טכנית של כל תהליכי הכנת המזון בשטח.
 • תוכן רשימת עסקים להכנה ומכירת מזון שישתתפו באירוע.
 • תנאי הסף להשתתפות: קיום רשיון יצרן או רשיון עסק.
 • אמצעי קירור ושמירה על מזון באתר.
 • מתקני מזון שיוקמו באתר האירוע לרבות תשתיות מים וביוב.
 • מערך ביקורות מתוכנן, שמירת דוגמאות ופיקוח מעבדת מזון.
 • פקוח וטרינרי על מוצרי בשר שיכנסו לאירוע.
 • תאום בקורות משותפות להפקה עם הרשות המקומית ומשרד הבריאות. וכן נוהל תחקירים סיכומים יומי.

 

דרישות משרד החינוך


1. כללי
1.1 נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים המתבצעים בתוך המוסד החינוכי לאחר שעות הלימודים הפורמאליות. הנוהל מפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת האירוע, בעת האירוע ואחריו.
1.2 לכל אירוע ימנה מנהל בית הספר אחראי לשמירה על הביטחון, על הסדר ועל שלומם של המשתתפים שיפעל בהנחיית רכז הביטחון הבית-ספרי המונחה על ידי קב"ט הרשות.
1.3 מנהל האירוע שמונה על ידי המנהל יוציא לפועל את הנחיות הביטחון והבטיחות לאירוע ויהיה הסמכות למתן הוראות באירוע חירום, כמפורט להלן:
1.3.1 עליו להיות בקשר עם קב"ט מוסה"ח הרשותי וליידע אותו בכל פרטי האירוע.
1.3.2 עליו להציב את הסדרנים ואת המאבטחים במוסד על פי הנחיות קב"ט הרשות ולתדרך אותם.
1.3.3 עליו לפקח על המאבטחים ועל הסדרנים במהלך האירוע (בנושאים אלו: שגרת עבודה, סריקות, כניסה מבוקרת, התנהגות וקיום הנחיות כנדרש).

2. תכנית האבטחה
2.1 תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות, והיא תכלול:
2.1.1 מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי;
2.1.2 מאבטחים ניידים (פטרול);
2.1.3 סדרנים;
2.1.4 מע"רים/חובשים לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-400 איש;
2.1.5 רכב פינוי לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-1,000 איש.
2.2 יש לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לאירוע, ובכלל זה בדיקת הכבודה.
2.3 לאירוע שיש בו יותר מ-500 איש יש להתקין מערכת כריזה.
2.4 יש לצייד את בעלי התפקיד במכשירי קשר.
2.5 באירוע העשוי להתמשך לשעות החשכה יש לצייד את בעלי התפקיד בפנסים.