חקלאות תומכת סביבה

חלקת אדמה
החקלאות בגולן מהווה את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים בקרב כ- 40,000 תושביו הדרוזים
והיהודיים. השטחים החקלאיים מהווים כיום כ- 10% משטחה הכולל של המועצה האזורית גולן ואחוז ניכר משטחן הכולל של הרשויות המקומיות מסעדה, בוקעתא, מג'דל שאמס ועין קניה. ענפי החקלאות בגולן מגוונים ביותר.
תכנית להרחבת השטחים החקלאיים בכ- 30,000 דונם אושרה על ידי ממשלת ישראל לפני כשנה וחצי, אך יישומה מורכב, בפרט לאור הערכים הסביבתיים האיכותיים של הגולן.
 
מו"פ צפון, הועדה החקלאית של מוא"ז גולן, יחידת השטחים הפתוחים במוא"ז גולן ושה"מ של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חברו יחד לקדם תכנית לחקלאות תומכת סביבה בגולן תוך שמירת האיזון שבין רווחיות כלכלית ראויה לבין הערכים הסביבתיים והחברתיים.
לדוח מסכם בנושא (2016)