הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
 
מס' בקשה: 20220379 מס' תיק בנין: 138021600

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000149887

שם המבקש: ציפי ושמואל עמר

תוכנית : 11120 כתובת: חד-נס, 216

גוש: 201046 חלקה: 13מגרש: 216
הנדסה 27.06.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
עפ"י תכנית :ג/17747 גוש 202000 חלקה:2 ישוב: קלע אלון מגרש:330 ע"ש: רזין אליהו וניצה
הנדסה 27.06.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747

עפ"י תכנית :ג/ 17747 גוש: 200000  חלקה: 117 

ישוב כנף,  מגרש 63 ע"ש שירי ברוך נעלי
מוגש ע"י ועדה מקומית לתו"ב גולן

מהות הבקשה שינוי שימוש ממחסן וסככה חקלאית למחלבה, הריסת מצללה לחניה בשטח 29 מ"ר, לגליזציה לבריכת שחיה.

הנדסה 11.05.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1

נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הוגשה בקשה לבניית קו מים עפ"י תכנית תמ"א:

גוש: 202000 חלקה: 9
גוש: 202014 חלקה 6, 11, 12, 13, 14
גולן כללי מספר בקשה ברישוי זמין: 10000131629
מוגש ע"י: חברת מקורות

הנדסה 26.04.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.

 

מס' בקשה:20220137 מס' תיק בנין: 107021600
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000113424
שם המבקש: דימטרי קוג'רין וליליה ליחט
תכנית: 219-0387928
כתובת: אודם 216 גוש: 202011 חלקה: 9  מגרש: 216

הנדסה 27.04.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220328 מס' תיק בנין: 107023100
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000145437
שם המבקש: ביבי איתן ומתי
תכנית : 219-0387928  כתובת: אודם, 231
גוש: 202011  חלקה: 9  מגרש: 231

הנדסה 07.04.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.

מס' בקשה: 20220262 מס' תיק בנין: 124052600
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000144917-1
שם המבקש: מזרחי אסתר יעל וערן
תוכנית : 12644 כתובת: חספין
גוש: 201053 חלקה: 178 מגרש: 526

הנדסה 05.04.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.

מס' בקשה: 20220012 מס' תיק בנין: 107023500
מס' בקשה ברישוי זמין: 1000085691
שם המבקש: גל פדידה ורז סימון
תכנית : 219-0387928כתובת: אודם, 235
גוש: 202011 חלקה: 9 מגרש: 235

הנדסה 30.03.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.

מס' בקשה:20220137 מס' תיק בנין: 107021600
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000113424
שם המבקש: דימטרי קוג'רין וליליה ליחט
תכנית: 219-0387928
כתובת: אודם 216 גוש: 202011 חלקה: 9  מגרש: 216

הנדסה 28.03.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/17747

עפ"י תכנית :ג/17747 גוש 201060 חלקה 77 ישוב מעלה גמלא מגרש 213 ע"ש דותן ואסתר קרימר מוגש ע"י וועדה מקומית לתו"ב גולן

הנדסה 21.03.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/17747
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>