דרישות אגפי ומחלקות המועצה

 
רישוי עסקים

מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
 1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהמועצה.
 2. בעל עסק ישלח למחלקת רישוי עסקים במועצה עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
 3. בעל עסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות.
 4. תוצאות הבדיקה השנתית יועברו על ידי העסק או הבודק המוסמך למחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בעסק לחמש שנים לפחות.
 5. בעל עסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.
 

היחידה הסביבתית
 

המשרד להגנת הסביבה אחראי לבחון בקשות לרישיונות העסק ולפקח על עמידת העסקים בתנאים סביבתיים ברישיונות העסק. המשרד מקבל בקשות בצירוף מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני.

היחידה הסביבתית במועצה פועלת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל פי המפרטים האחידים של הדרישות הסביבתיות ברישיון עסק.

כל העסקים יידרשו לעמוד בחוקי הסביבה (רעש, זיהום אויר וניקיון).

קישור לתנאים סביבתיים לעסקים באתר המשרד להגנת הסביבה

הנחיות איכות הסביבה בתחומים: מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, שפכי תעשייה, פסולת, מזיקים ואסבסט.

מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה.

ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה.
 
 

מחלקת פסולת ומחזור

אחראי על מתן שירותים ברחבי המועצה, בתחומי אשפה, תחזוקה וניקיון, דרישות בנושאי פינוי אשפה וניקיון מעסקים ומתן מענה לפניות התושבים באמצעות מוקד המועצה (*3254 / 04-6964025).

באחריות בעל העסק לדאוג שסביבת העסק תהיה נקיה מפסולת.

כל מקום העוסק במכירת מזון יצורו עיבודו או אחסנתו יהיה מחויב להציג לרשות הרישוי הסכם הדברה חתום עם מדביר מוסמך
לפרטים נוספים - אסף מזור: 050-7880507 מייל : michzur@megolan.org.ilאגף תפעול

שילוט
המבקש לשים שלט בתחומי המועצה יפנה במייל למחלקת תפעול MikiM@golan.org.il שתדון בעניין ותשיב למבקש.

תחבורה
עסקים החייבים באישור ועדת תחבורה:
מוסך, חניון, תחנת מוניות, תחנת דלק, השכרת/מכירת רכב, רחיצת רכב, התקנת אביזרים לכלי רכב, בית ספר לנהיגה, עסק לתיקון תקרים, עסקים המבצעים משלוחים (להם מעל 3 כל רכב) עסקים להם נדרשות מעל לחמש חניות תפעוליות וכל עסק לו היקף משתמשים גדול.

ועדת תחבורה כוללת את מנכ"ל המועצה, מנהל מחלקת תחבורה וקצין הבטיחות ותתכנס עפ"י הצורך, ובין היתר, כדי לדון בבקשות שהוגשו לרישוי עסק
הוצאת פריטים מחוץ לכותלי העסק
תותר הצבת כסאות, שולחנות ושמשיות בשטח שאינו כביש ו/או חניה ובתנאי שאלו לא יהוו מכשול להולכי רגל ולנכים ויוכנסו לתוך העסק עם סגירתו.
 
 

קולחי גולן

חברת קולחי גולן היא חברה עירונית בבעלות המועצה האזורית המשמשת כתאגיד המים והביוב של המועצה.

מפרט קולחי הגולן בע"מ – לעסקים טעוני רישוי
 1. שפכים מעסקים שיוזרמו למערכת הביוב הציבורית יעמדו בתקנות רשות המים.
 2. כל עסק המתחבר למערכת הביוב הציבורית חייב להעביר לאישור מוקדם של קולחי הגולן תכנית מערכת הביוב של העסק בה תסומן קיבולת של מפריד שומן )אם נדרש), מיקום שוחות (לצרכי דיגום).
 3. כל עסק שיש בו שומנים כגון מסעדות, מפעלי ייצור מזון, מוסכים וכדומה, חייב להתקין על קו הביוב של העסק מיתקן מפריד שומנים אותו יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה. פינוי השומנים מהמפריד יעשה אל מתקן מורשה לטיפול בשומנים. קבלות על הפינוי ישמרו בעסק במשך שלוש שנים לפחות. העסק חייב בתחזוקה תקינה ונאותה של מפריד השומן. עסק החייב בפינוי שומנים חייב רישום מסודר על תדירות פינויים לאתר מאושר לטיפול בשומנים.
 4. עסק של רחיצת מכוניות חייב לעמוד בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים) התשס"א – 2002 המחייבים בין השאר שימוש במתקן למחזור מי השטיפה ואיסור שימוש במים זורמים מרשת המים לצרכי שטיפת הרכב.
 5. תנאים לרחיצת מכוניות:
  א. העסק חייב במתקן מחזור למים. השימוש במי שתייה לא ממוחזרים לרחיצת המכוניות אסור.
  ב. מי השטיפה ינוקזו למתקן מחזור ושאריות המים יתועלו למערכת הביוב של העסק.
  ג. העסק חייב בהתקנת מפריד שומן.
  ד. העסק חייב בהתקנת מז"ח (מתקן למניעת זרימה חוזרת).
 6. עסקים עם חומרים מסוכנים:
  עסק שיש בו חומרים מסוכנים ייאסר עליו לשפוך אותם לביוב אלא לאספם לפינוי לאתר מורשה. נדרש להמציא אישור לפינוי החומרים המסוכנים לאתר מורשה.
 7. שפכי תעשייה:
  שפכי תעשיה יוזרמו למערכת הביוב רק בהתאם לתקנות רשות המים – לרבות לאחר ביצוע כל טיפול בשפכים כנדרש בתקנות אלו. רוב מוחלט של שפכי התעשייה והשפכים הביתיים-סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקייה חקלאית. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים).

הנחיות:

 1. על כל בעל עסק לעמוד בכללי תאגידי מים וביוב ובתקנות המופיעות בקישורים להלן.
 2. חל איסור על הזרמת תשטיפים/ שפכים/ נוזלים אל מחוץ לשטח העסק.
 3. במקומות בהם קיימת תשתית ביוב ציבורית- חובה על העסק להתחבר אל מערכת הביוב הציבורית ולהזרים אליה את כל השפכים והתשטיפים הנוצרים בעסק. במקום בו לא קיימת מערכת ביוב ציבורית- על בעל העסק להתקין מיכל אגירה אטום ועמיד בפני החומרים המוזרמים אליו. כל השפכים/ התשטיפים הנוצרים בעסק ייאגרו במיכל זה. המיכל יפונה בתדירות אשר תמנע זליגת שפכים, וכן תמנע מטרדי ריח.
  המיכל יצויד במערכת אלקטרונית למניעת זליגה הכוללת מצוף והתראה ישירה לבעל העסק.
 4. במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק בעסק קבלות על פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, לתקופה של שלוש שנים לפחות.
קישורים:
 
 
 

וטרינר הרשות
 

שירות וטרינרי אזורי


השרות הוטרינרי אשכול גליל מזרחי
ידרוש תנאים לקבלה, אחסון עיבוד ו/או מכירת מוצרי בשר ודגים במרכולים.

 
 
 
הועדה לתכנון ובניה

טרם הגשת בקשה מומלץ לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.

תכניות המבנה שיוגשו לרישוי עסקים ילוו בהיתר בניה, תעודת גמר ובצילום דף ראשון מגרמושקה עם היתר.
נוהל המועצה במתן רישיון עסק זמני לעסקים שלא עומדים בדיני תכנון ובנייה.
 1. על שימוש במבנים ישנים,ללא היתר:
  מבנים שהוקמו לפני הקמת הוועדה לתכנון ובנייה ואין בכוונת הוועדה להגיש תביעות, יידרש המצאת אישור יועץ בטיחות וקונסטרוקטור מוסמך על יציבות המבנה.
 2. בקשות של עסקים קיימים במבנים ללא היתר:
  שימוש במבנים אשר עבורם הוגשה בקשה להיתר בנייה, היתר לשימוש חורג ו/או לגיטימציה קיבלו את תנאים/הנחיות הוועדה והשלימו את רובם ובמידה ויובהר שלעסק יש סיכוי קרוב לוודאי לקבל היתר , תפיק הועדה אישור זמני מותנה בהשלמת הדרישות החסרות עפ"י הנחיות הוועדה.
 3. בקשות של עסקים קיימים, במבנים ללא תעודת גמר:
  עסקים במבנים בעלי היתר בנייה, אך ללא תעודת גמר יאושר זמנית רק לעסקים שעמדו בתנאי ההיתר.

כל בקשה תיבחן לגופה. רישיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף להמצאת אישור בטיחות של מהנדס/יועץ בטיחות, או מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות.

 
 

היחידה לשטחים פתוחים

בכל בקשה לעסק בשטח פתוח יש לקבל אישור מקדמי ממנהל היחידה