דרישות המפרט רשותי

דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי
 
התנאים הכללים הינם תנאים שקבעה המועצה לצורך הסדרת העיסוק בתחומה המהווים תנאי לקבלת רישיון עסק.
 
 
הבהרות משפטיות:
  • הדרישות הכלליות המפורטות בכל אחד מפריטי העיסוק רלבנטיות לפריטי העיסוק המפורטים במפרט האחיד הנוכחי והמועצה תהא רשאית להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות, לרבות ביחס לפריטי עיסוק שיתווספו למפרט האחיד, ככל שיפורסמו.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין נוסף החל עליו ו/או שיחול עליו מעת לעת, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
  • בעל עסק בתחומי המועצה האזורית גולן, יעמוד בכל חוקי העזר של המועצה הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  • אין בדרישות הכלליות שיובאו להלן, כדי לפטור את בעל העסק מהחובה לקיים את כל הוראות הדין החלות עליו בקשר להפעלת פריט העיסוק הרלבנטי, כולל עמידה בדרישות גורמי הרישוי ונותני האישור השונים.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים שנקבעו במפרט האחיד לרבות דרישות גורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, כפי שנקבעו לכל אחד מפריטי העיסוק.
  • כל שינוי בהוראות כל דין, בקשר עם עסקים טעוני רישוי, יחול מיום פרסומו ו/או מהמועד שנקבע לכך בדין.
  • שונו דרישות הכלולות במפרט האחיד, או דרישות שקבעה המועצה במפרט זה, לרבות ביחס לצירוף מסמכים, יחול השינוי לגבי עסק שבמועד השינוי היה לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, מתום תקופת הרישיון או ההיתר כאמור או מתום שלוש שנים ממועד השינוי, לפי המוקדם, אלא אם כן קבע גורם מוסמך ארצי מועד אחר.

הדרישות הכלליות מפרטות, באופן כללי בלבד, את תנאי הרישוי של האגפים והמחלקות במועצה, ואינן מתייחסות לדרישות הפרטניות ביחס לכל סוג עסק.

לצורך תכנון עסק והבנת דרישות גופי הרישוי ונותני האישורים השונים יש לקרוא את המפרט האחיד, ככל שפורסם כזה לפריט העיסוק, לכל סוג עסק וכן את תנאי הרישוי שפורסמו באתרי האינטרנט של גופי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין (המשרד להגנת הסביבה, שרותי הכבאות, משרד הבריאות וכו')'.

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.(משרד התחבורה, מנהל הגז במשרד התמ”ת, משרד התרבות והספורט וכו’).במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז”ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.

במידה ובידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.