מטרות חוק רישוי ומדיניות הרשות

 
חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:
 
 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים. 
  בטיפול המשרד לאיכות הסביבה

 

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  בטיפול משטרת ישראל ושירותי הכבאות

 

 • מניעת מפגעים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור.
  בטיפול משרד הבריאות.

 

 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  בטיפול משרד העבודה

 

 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
  בטיפול משרד החקלאות

 

 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה.
  בטיפול הועדה לתכנון ובניה באגף הנדסה

 

 • נגישות פיזית לאנשים עם מוגבלות.
  בטיפול משרד המשפטים

 

 

קישורים לאתרי האינטרנט הרלוונטיים:

 

אתר משרד הפנים/ממשל זמין - המפרטים האחידים

משרד להגנת הסביבה

משטרת ישראל

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משרד החקלאות והפיתוח הכפר

משרד הבריאות

הרשות הארצית לכבאות והצלה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,  משרד המשפטים - נגישות

חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968

תקנות רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי 2019

תמצית המשמעויות הנובעות מפרסום מפרטים אחידים

קורונה / התו הסגול 

 

מדניות הרשות

 

מודגש בזאת שכל סתירה בין הנאמר באתר לבין החוק - נוסח החוק הוא הקובע


המועצה רואה בעסקים שבתחומה, קטר צמיחה לפיתוח הגולן ומעניקה חשיבות גדולה לסיוע בכל הנדרש במסגרת החוק תוך אכיפה יעילה ויישום המדיניות בשטח. השגת איזון בין האינטרסים של היזמים ובין מדיניות המועצה בנוגע לסדר הציבורי.


מחלקת עסקים מופקדת על יישומו של חוק רישוי עסקים התשע''ב 2013, ואמונה על הוצאת רישוי לכל העסקים הטעונים רישוי מכוח חוק זה.


בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה ליעל את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.


על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, משטרה, כיבוי אש, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה מועצה אזורית גולן. הנחיות אלו הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.


באחריות בעל העסק לקרוא את האמור ולבחון אלו מהדרישות רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן.