תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2018

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור - מועצה אזורית גולן

כללי:

1. בקשות לתמיכת המועצה ידונו בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות וזאת כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 4/06.
2. התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה שונים הפועלים באותם תחומים.
3. בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של התבחינים שנקבעו.
 

תנאי סף לקבלת תמיכה:
1.
א. בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום השיפוט של מועצה אזורית גולן (להלן: "המועצה"), (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הגולן) ורק עבור פעילות המתקיימת בתחומי השיפוט של המועצה.
ב. במקרים חריגים - אם יוכיח מוסד ציבור הקיים ופועל מחוץ לתחום השיפוט של המועצה כי הוא נותן שרותים גם לתושבים בישובים הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה, ניתן יהיה לדון בבקשתו תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתן על ידו לתושבים של ישובי המועצה.
2. "מוסד ציבורי" הינו גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות (אינו חברה ממשלתית חברה עירונית, חברת בת עירונית תאגיד עירוני או תאגיד עפ"י חוק) הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ולמטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט חילוץ והצלה או מטרה דומה.

3.
א. מוסד הציבור פועל בתחום השיפוט של המועצה במשך שנה לפחות.
ב. מועצת הרשות יכולה מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית להחליט כי יש מקום לחרוג מתנאי זה ולתת תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך.
4. המוסד הגיש בקשתו כדין לפי הוראות הנוהל בצירוף כל האישורים והמסמכים שנדרשו ע"י הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (מחלקת גזברות), בכתב, כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.
אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:
1. תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.
2. התמיכה במוסד הציבורי מוגבלת לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת.
3. שיעור התמיכה במוסד ציבורי ייקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו, בגינה.

4. בשיקולי הועדה לעניין היקף התמיכה, תתחשב הועדה:
א. במספר הנהנים מפעילות המוסד.
ב. היקף השירותים הניתן ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבים בתחום השיפוט של המועצה.
ג. באופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות לקהילה בתחום השיפוט של המועצה בגולן ובהתחשב בצרכי הקהילה ו/או חלקים מהקהילה בתחום בה נעשית הפעילות.
5. לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות, לשמה ניתנת התמיכה.
6. יש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.
7. יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה, בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס לתחומי פעילות ספציפיים וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום.

פעילות בתחומי הרווחה:
1. למוסדות ציבור התורמים (בתיאום עם מחלקת הרווחה במועצה) בצדקה ו/או בסלי מזון ו/או במתן ארוחות ו/או בכל דרך אחרת, למשפחות נזקקות בתחום השיפוט של המועצה - בהתחשב בהיקף התרומות לתושבים בתחום השיפוט של המועצה.
2. למוסדות ציבור המעניקים שירותי גמ"ח (כולל השאלת ציוד רפואי ו/או אחר) - בהתחשב בהיקף שירותי הגמ"ח הניתן ע"י כל מוסד ציבור כנ"ל לתושבים בתחום השיפוט של המועצה.
3. למוסדות ציבור המבצעים פעילות ו/או מסייעים, לתושבים בתחום השיפוט של המועצה בעלי צרכים מיוחדים ו/או הסובלים ממוגבלות פיסית ו/או נפשית בהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בתחום השיפוט של המועצה.
4. כל מוסד ציבור אחר הפועל בתחום הרווחה בתחום השיפוט של המועצה, לרבות סיוע לנפגעים של פגיעות מסוגים שונים - בהתחשב בהיקף הפעילות בתחום השיפוט של המועצה, ובתרומתה של הפעילות לקהילה בתחום השיפוט של המועצה בגולן.

פעילות בתחום התיירות:
התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום התיירות תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים לעידוד התיירות בתחום השיפוט של המועצה בגולן בהתחשב בתרומת מוסד הציבורי לשיפור שירותי התיירות בגולן ופיתוחם, ובהתחשב בהיקף הפעילות הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור להבליט ולפרסם את הגולן כמוקד תיירות תרבות ונופש.

פעילות בתחומי הספורט:
התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום הספורט תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים בתחום הספורט- בהתחשב בהיקף הפעילות הספורטיבית הנעשית ע"י אותו מוסד ציבורי בתחום השיפוט של המועצה בגולן, בין אם בארגון מפעלי ו/או קבוצות ספורט, ובין אם בעזרה, הדרכה ו/או פירסום של פעילויות ספורט בגולן.
פעילות בתחום הקהילה בגולן
לכל מוסד ציבור אחר הפועל בנושא הקליטה בתחום השיפוט של המועצה, להגדלת מספר התושבים בגולן, ו/או בעזרה בקליטת תושבים חדשים בקהילה, בהתחשב בהיקף הפעילות להגדלה ו/או לחיזוקה של הקהילה בתחום השיפוט של המועצה בגולן.
פעילות בתחומי חינוך:

"התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום החינוך מיועדת לחיזוק מוסדות ציבור הפועלים להפעלת מסגרת לימוד, ו/או תכניות לימוד, בתחום הפורמלי והלא פורמלי ו/או להכשרה מקצועית ו/או אקדמית ו/או להכשרה תורנית ו/או קדם צבאית.
התמיכה תחולק בין מוסדות העונים לתבחין זה.

התמיכה תינתן למוסדות בהם הפעילות שבגינה מבוקשת תמיכה זו החלה לא לפני 1.1.2010."

פעילות בתחומי דת:
למוסדות ציבור הפועלים בתחום השיפוט של המועצה למתן שירותי דת לתושבים בתחום השיפוט של המועצה, עפ"י מספר הנהנים מהשירותים אותם מעניק אותו מוסד ציבור, ובהתחשב בתרומתה של הפעילות לקהילה בגולן.

ההתיישבות ופיתוח הגולן
התמיכה למוסדות ציבור הפועלים לחיזוק ושמירה על ההתיישבות ו/או להסברה ולהעמקת הענין הציבורי והמודעות הציבורית בחשיבות רמת הגולן למדינת ישראל - בהתחשב בהיקף, אופי, ותחומי הפעילות של אותו מוסד ציבור.

פעילות בתחומי הבריאות
למוסד ציבורי, המוכר ע"י משרד הבריאות, המעניק שירותי בריאות לתושבי הגולן - בהתחשב בהיקף ומגוון השירותים המוענקים ע"י אותו מוסד ציבור לתושבים בתחום השיפוט של המועצה בגולן.

פעילות בתחומי חילוץ והצלה
למוסדות ציבור העוסקים בפעילות חילוץ והצלה באזור, המבוססת כולה על מתנדבים מקרב תושבי האזור.

פעילות בתחומי התרבות האומנות והמוזיקה
למוסדות ציבור הפועלים בתחום השיפוט של המועצה בתחומי התרבות, האומנות והמוזיקה לקידום פעילות תרבותית אומנותית ומוזיקלית של תושבי המועצה.

טפסים לבקשת התמיכה - לחץ כאן