תשלומי המועצה

אגף כספים

נוף בגולן
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
 
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 
 
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

הודעה למחזיקי נכסים בתחומי המועצה בדבר תיקון החוק בעניין חיוב מצללה בארנונה


בהתאם לתיקון מס' 17 לחוק בסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג- 1992 (להלן "התיקון"), הרינו להודיעכם כי החל מיום 1.1.2019, שטחה של מצללה, המקורה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, הצמודה לנכס המשמש למגורים (למעט מצללה המשמשת לצורכי חניה או אחסנה) – לא יכלל בשטחים החייבים בארנונה.

תושבים המחויבים בארנונה בגין שטח מצללה שמתקיימים בה כל התנאים שלעיל במצטבר, מתבקשים לפנות למועצה בהקדם באמצעות מייל arnona1@megolan.org.il ופנייתם לפטור מחיוב תבחן לגופה.

תושבים שיימצא כי תנאי הפטור מחיוב כאמור חלים בעניינם, יזוכו מחיוב החל יום הפניה.

 
בכבוד רב,
רפי קלמנוביץ', מנהל הארנונה

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"
הוראה לחיוב בחשבון כספים 27.10.16 להורדה - הוראה לחיוב בחשבון
טופס הצהרת עזיבה כספים 01.09.20 להורדה - טופס הצהרת עזיבה
טפסים לבקשת תמיכה 2020 כספים 27.10.16 להורדה - טפסים לבקשת תמיכה 2020

מאגר מידע

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017 כספים 27.10.16 להורדה - המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016 כספים 27.10.16 להורדה - פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת 2018 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2019 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2020 כספים להורדה - צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2021 כספים 01.09.20 להורדה - צו ארנונה לשנת 2021