ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות

ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות

06/09/2020
המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות.

בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית גולן.

חומרים אשר משמשים את עבודת הוועדה וכן מועדי הישיבות וסדר היום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il.

ישיבת הועדה נקבעה ליום 14.09.2020 כ"ה באלול תש"פ.

המעוניין להשמיע את דעתו רשאי להגיש התייחסותו בכתב עד לתאריך 10.09.2020 לדואר האלקטרוני gov.veadim@moin.gov.il.

הועדה תשלח זימון פרטני לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או רואה לנכון לזמנו.

בכבוד רב
ראש המועצה האזורית
גולן