מפרט אחיד

מפרט אחיד - מועצה

תנאים כלליים:
התנאים הכללים הינם תנאים שקבעה המועצה לצורך הסדרת העיסוק בתחומה המהווים תנאי לקבלת רישיון עסק.
 
הבהרות משפטיות:
1. הדרישות הכלליות המפורטות בכל אחד מפריטי העיסוק  רלבנטיות לפריטי העיסוק המפורטים  במפרט האחיד הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק בלבד) והמועצה תהא רשאית להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות, לרבות ביחס לפריטי עיסוק שיתווספו למפרט האחיד, ככל שיפורסמו.   
2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין נוסף החל עליו ו/או שיחול עליו מעת לעת, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
3. בעל עסק בתחומי המועצה האזורית גולן, יעמוד בכל חוקי העזר של המועצה הרלבנטיים לפעילות עסקו.
4. אין בדרישות הכלליות שיובאו להלן, כדי לפטור את בעל העסק מהחובה לקיים את כל הוראות הדין החלות עליו בקשר  להפעלת פריט העיסוק הרלבנטי, כולל עמידה בדרישות גורמי הרישוי ונותני האישור השונים.
5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים שנקבעו  במפרט האחיד  לרבות דרישות גורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, כפי שנקבעו לכל אחד מפריטי העיסוק.
7. כל שינוי בהוראות כל דין, בקשר עם עסקים טעוני רישוי, יחול מיום פרסומו ו/או מהמועד שנקבע לכך בדין.
8. שונו דרישות הכלולות במפרט האחיד, או דרישות שקבעה המועצה במפרט זה, לרבות ביחס לצירוף מסמכים, יחול השינוי לגבי עסק שבמועד השינוי היה לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, מתום תקופת הרישיון או ההיתר כאמור או מתום שלוש שנים ממועד השינוי, לפי המוקדם, אלא אם כן קבע גורם מוסמך ארצי מועד אחר.
 
(א)    המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחורי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.
(ב)      רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.
 
הגדרות:
שפכים סניטריים – שפכים שמקורם ממקלחות ומשירותים.
שפכים תעשייתיים – שפכים הנוצרים במהלך פעילות העסק ואינם שפכים סניטריים.
הרשות – מועצה אזורית גולן על כל מחלקותיה וכל גוף או אדם מטעמה.
עסק קיים – מפעל או עסק שהוא בעל רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה.
עסק חדש – מפעל או עסק שאין להם רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה.
כללי תאגידים - כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011.
 
הדרישות הכלליות מפרטות, באופן כללי בלבד, את תנאי הרישוי  של האגפים והמחלקות במועצה, ואינן מתייחסות  לדרישות הפרטניות ביחס לכל סוג עסק.
לצורך תכנון עסק והבנת דרישות  גופי הרישוי ונותני האישורים השונים יש לקרוא את המפרט האחיד, ככל שפורסם כזה לפריט העיסוק,  לכל סוג עסק וכן את תנאי הרישוי שפורסמו באתרי  האינטרנט של גופי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין (המשרד להגנת הסביבה, שרותי הכבאות, משרד הבריאות וכו').
אגף תפעול וסביבה אחראי על מתן שירותים ברחבי המועצה, בתחומי אשפה, תברואה, גנים ונוף, תחזוקה וניקיון, תחבורה, רישוי עסקים ומתן מענה לפניות התושבים באמצעות מוקד המועצה (*3254 / 6964025).
מנהל האגף מיקי מנחם , מזכירה מאיה סבג 04-3732071.
לפרטים נוספים - אסף מזור: 050-7880507
 
 מחלקת תברואה
באחריות בעל העסק לדאוג שסביבת העסק תהיה נקיה מפסולת.
כל מקום העוסק במכירת מזון יצורו עיבודו או אחסנתו יהיה מחויב להציג לרשות הרישוי הסכם הדברה חתום עם מדביר מוסמך.
 
שילוט
המבקש לשים שלט בתחומי המועצה יפנה במייל למחלקת תפעול MikiM@golan.org.il שתדון בעניין ותשיב למבקש.
 
 תחבורה
עסקים החייבים באישור ועדת תחבורה:
מוסך, חניון, תחנת מוניות, תחנת דלק, השכרת/מכירת רכב, רחיצת רכב, התקנת אביזרים לכלי רכב, בית ספר לנהיגה, עסק לתיקון תקרים, עסקים המבצעים משלוחים (להם מעל 3 כל רכב) עסקים להם נדרשות מעל לחמש חניות תפעוליות וכל עסק לו היקף משתמשים גדול.
ועדת תחבורה כוללת את מנכ"ל המועצה, מנהל מחלקת תחבורה וקצין הבטיחות ותתכנס עפ"י הצורך, ובין היתר, כדי לדון בבקשות שהוגשו לרישוי עסק
 
הוצאת פריטים מחוץ לכותלי העסק
תותר הצבת כסאות, שולחנות ושמשיות בשטח שאינו כביש ו/או חניה ובתנאי שאלו לא יהוו מכשול להולכי רגל ולנכים ויוכנסו לתוך העסק עם סגירתו.
 
היחידה הסביבתית
נמצאת ברחוב שיאון מס' 10 מנהל היחידה דדי גופר, הפקח הסביבתי דן אסרף והמזכירה יעל שלמה 04-6969715.
כל העסקים יידרשו לחתום על עמידה בחוקי הסביבה (רעש, זיהום אויר וניקיון).
הנחיות איכות הסביבה בתחומים: מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, שפכי תעשייה, פסולת, מזיקים ואסבסט.
מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה.
ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה.
ההנחיות להלן אינן מיועדות לעסקים שמופיעים בטור ג(1) בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
 
מפגעי רעש
הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.
  
הנחיות:
1.      בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.
2.      בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992.
3.      בעל אולם / גן שמחות יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006.
4.      עסקים המשמיעים מוסיקה, כגון: ברים, מועדונים, אולמי / גני שמחות, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1-3 להגיש תסקיר אקוסטי מאת  מומחה לאקוסטיקה, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה.
5.      עסקים באזורי מגורים המפעילים מתקנים מסוג מזגנים, מנועי קירור, מערכות אלקטרו- מכניות, מערכות לטיפול באוויר או כל מתקן רועש אחר, יידרשו,  בנוסף לעמידה בכל הוראות הדין ובפרט בתקנות המופיעות בסעיפים 1 ו- 2, למגן את המיתקנים מרעש ולהציג אישור מומחה לאקוסטיקה על כך.
היחידה  האזורית לאיכות הסביבה רשאית להוסיף ולדרוש מבעל עסק ו/או להתנות מתן רשיון עסק בהתקנת מיגון אקוסטי נוסף על זה המפורט לעיל.
 
קישורים:
                           א.         תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.
                          ב.         תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992.
                         ד.         הנחיות לדוח אקוסטי לעסק משמיע מוסיקה
 
מטרדי ריח ועשן
ריח הוא תכונה אורגנולפטית (בעל השפעה על המראה, הטעם והריח) הניתנת לתחושה באמצעות מערכת חוש הריח בזמן ההרחה של חומרים נדיפים מסוימים.
מטרד ריח חזק או בלתי סביר נקבע בין השאר לפי כמות התלונות וצוות מריחים שעברו הכשרה.
 
הנחיות:
1.      עסק של בית אוכל הפולט ריחות ו/או עשן, יידרש להתקין מערכת לטיפול באוויר, לפי המפורט בטבלה המופיעה בקישור.
2.      דלתות וחלונות המטבח בעסק יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול.
 
זיהום קרקע
קרקע מזוהמת הינה קרקע שמצוי בה חומר מזהם, הגורם לכך שהקרקע תהווה סיכון לבריאות הציבור או לסביבה.
זיהום קרקע הינו שחרור של חומר מזהם לקרקע, הגורם לכך שהקרקע תהיה  קרקע מזוהמת, ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור כאמור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע כזיהום קרקע.
 
הנחיות:
1.      בעל העסק לא יגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה המזהמת קרקע או עלולה לגרום לזיהום קרקע, במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן.
2.      בעל העסק לא יסלק לקרקע חומר מוצק, נוזל או גז או קרקע מזוהמת אלא בהתאם להוראות כל דין ובאישור נותן האישור.
3.      במידה וקיים חשש/ חשד להמצאות זיהום קרקע במגרש בו מתוכנן העסק, יידרש העסק לערוך סקר קרקע, לפני תחילת הפעילות/ הבנייה.
4.      עסק בעל היתר רעלים, יתכן ויידרש לפני סגירה או העתקת המפעל, לערוך סקר קרקע. עפ"י המלצות הסקר יבוצע טיהור וניקוי השטח כולל מבנים קבועים וציוד.
5.      אחסון סולר/שמן/ חומר מזהם קרקע יהיה בתוך מיכל (כלי קיבול). המיכל יוצב במאצרה העמידה לחומר המאוחסן במיכל. המאצרה תעמוד בתנאים:
א. קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה.
ב. במידה ולמעצרה פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם  ריקון יזום של מי נגר נקיים.
ג. המעצרה תשמר נקייה בכל עת.
 
 
 
מזיקים: בישראל יש מספר סוגים של מזיקים הנחלקים למשפחות של מכרסמים ,זוחלים, חרקים , עופות ועוד. מניעת מטרד ממזיקים יכולה להיעשות ע"י פעולות מניעה (כגון אחסון נאות של פסולת/ שלילת תנאים להיווצרות בתי גידול), או ע"י הדברה. רוב רובה של ההדברה מיועד למאבק בחרקים (משפחה הכוללת בין היתר: יתושים, זבובים, נמלים, מקקים). חומרי ההדברה המסורתיים מבוססים על רעלים (העלולים להזיק לבע"ח נוספים מלבד המזיקים, כגון בני אדם), ועל כן יש לבצע הדברה בהתאם לאמצעי זהירות (ראה הנחיות להלן).
 
הנחיות:
1.      בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.
2.      ע"פ דרישת היחידה יבצע בעל העסק ניטור שבועי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.
3.      בעל העסק ירשום וישמור את ממצאי הניטור  למשך שנה לפחות.
4.      במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק אמצעים לסילוק בתי הגידול ויינקטו פעולות להדברת מזיקים.
5.      פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו על ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975.
6.      העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד -  1994, ונרכשו כדין.
 
קישורים:
 
עסקים המטפלים בבע"ח ידרשו לספק אישור התקשרות לפינוי הזבל לפתרון קצה מאושר ע"י היחידה הסביבתית.
 
חומרים מסוכנים
על פי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור בעסק, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השניה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.
תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג - 2003. על פי התקנות, מסווגים העוסקים בחומרים מסוכנים לפי רמת הסיכון (לטווח המיידי או לטווח הבינוני והארוך) הנשקפת מהם סכנה לאדם ולסביבה.
 
הנחיות:
לשם קבלת היתר רעלים, בעל העסק יפנה למשרד להגנת הסביבה, מחוז הצפון, בטלפון:             
04-6059131.
 
קישורים:
         א.         חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993.
          ג.          טופס בקשה להיתר רעלים.
 
אסבסט
אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים. לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני וכימיקלים.
האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות, שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית.
כל שימוש חדש באסבסט (ייצור, ייבוא, מסחר, בניה ושיווק) אסור בישראל, עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין.
 
הנחיות:
1.      בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.
2.      בעל עסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין , ללא שברים וסדקים.
3.      בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
4.      במידה וימצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק להסרת האסבסט ולסילוקו לאתר מורשה לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט מורשה.
 
קישורים:
 
פסולת: פסולת הינה תוצר לוואי שלילי של הפעילות האנושית, ניתן להגדיר כפסולת שאריות, חפצים או מוצרים חסרי ערך שאין בהם צורך. פסולת מצטברת עלולה לגרום למפגעים הבאים: מחלות (בשל התרבות מזיקים וחיידקים), מזיקים ומטרד ריח, סכנה לבעלי חיים, זיהום קרקע, אוויר ומים, פגיעה בנוף, וסכנת הרעלה (במידה ומדובר על פסולת מסוכנת כגון צבעים, מדללים, שמן, סוללות, דלק, מתכות כבדות ועוד). למניעת מפגעים אלו, חשוב לאחסן ולפנות את הפסולת בהתאם להנחיות הבאות.
 
הנחיות:
1.      בעל העסק יאחסן פסולת מוצקה עד לפינויה במכלים המותאמים  לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.
2.      בעל העסק יאסוף  ויפנה את הפסולת המוצקה מהעסק בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים.
3.      בעל העסק יפנה על פי כל דין פסולת מוצקה לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות  :
א.      פסולת מוצקה הניתנת למחזור- לרבות - פסולת קרטון / נייר / מתכת / עץ / פלסטיק תפונה למפעל מחזור המורשה על פי כל דין בהתאם להוראות חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג- 1993 .
ב.      פסולת מוצקה שאינה ניתנת למחזור לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
ג.        לתחנת מעבר לפסולת מוצקה מורשה על פי כל דין.
4.      פינוי הפסולת ייעשה בתיאום עם האחראי על פינוי הפסולת במועצה.
5.      אין לבצע שריפת פסולת בשטח העסק.
 
הערה:
חלק מבתי מזון (כגון: מאפיות, צליית בשר, המבורגר) הנמצאים באזורי מגורים נדרשים להתקין ארובה. יש לוודא כי קיים אישור מאגף הנדסה להקמת ארובה לפני תחילת הקמת העסק.
 
תנאים כללים:
 
הנחיות:
1.      על העסק לעמוד בדרישות תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב 1992.
2.      על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יגיש בעל העסק דו"ח סביבתי/ פרשה טכנית/ סקר סיכונים/ דו"ח אקוסטי אשר יוכן על ידי איש מקצוע, בתאום מראש עם היחידה.
3.      על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יבצע בעל העסק דיגום שפכים/ אוויר או ביצוע מדידות רעש/ קרינה ע"י איש מקצוע המוסמך לכך ו/ או מעבדה מוסמכת.
4.      על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יתקין בעל העסק מתקני קדם/ מתקני טיפול באוויר/ארובות/ יסדיר תשתיות בכדי למנוע מטרדים ונזקים סביבתיים.
 
קולחי גולן
 
חברת קולחי גולן היא חברה עירונית בבעלות המועצה האזורית המשמשת כתאגיד המים והביוב של המועצה.
מנכ"ל : רוני זיגלר - 050-5315001
אחראי שפכי תעשיה :אבישי ערקי - 0542689726 
 
מפרט קולחי הגולן בע"מ – לעסקים טעוני רישוי
1.      שפכים מעסקים שיוזרמו למערכת הביוב הציבורית יעמדו בתקנות רשות המים.
2.      כל עסק המתחבר למערכת הביוב הציבורית חייב להעביר לאישור מוקדם של קולחי הגולן תכנית מערכת הביוב של העסק בה תסומן קיבולת של מפריד שומן )אם נדרש), מיקום שוחות (לצרכי דיגום).  
3.      כל עסק שיש בו שומנים כגון מסעדות, מפעלי ייצור מזון, מוסכים וכדומה, חייב להתקין  על קו הביוב של העסק מיתקן מפריד שומנים אותו יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה. פינוי השומנים מהמפריד יעשה אל מתקן מורשה לטיפול בשומנים. קבלות על הפינוי ישמרו בעסק במשך שלוש שנים לפחות. העסק חייב בתחזוקה תקינה ונאותה של מפריד השומן. עסק החייב בפינוי שומנים חייב רישום מסודר על תדירות פינויים לאתר מאושר לטיפול בשומנים.
4.      עסק של רחיצת מכוניות חייב לעמוד בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים) התשס"א – 2002 המחייבים בין השאר שימוש במתקן למחזור מי השטיפה ואיסור שימוש במים זורמים מרשת המים לצרכי שטיפת הרכב.
5.      תנאים לרחיצת מכוניות:
א.      העסק חייב במתקן מחזור למים. השימוש במי שתייה לא ממוחזרים לרחיצת המכוניות אסור.
ב.      מי השטיפה ינוקזו למתקן מחזור ושאריות המים יתועלו למערכת הביוב של העסק.
ג.        העסק חייב בהתקנת מפריד שומן.
ד.      העסק חייב בהתקנת מז"ח (מתקן למניעת זרימה חוזרת).
6.      עסקים עם חומרים מסוכנים:
עסק שיש בו חומרים מסוכנים ייאסר עליו לשפוך אותם לביוב אלא לאספם לפינוי לאתר מורשה. נדרש להמציא אישור לפינוי החומרים המסוכנים לאתר מורשה.  
7.      שפכי תעשייה:
שפכי תעשיה יוזרמו למערכת הביוב רק בהתאם לתקנות רשות המים – לרבות לאחר ביצוע כל טיפול בשפכים כנדרש בתקנות אלו. רוב מוחלט של שפכי התעשייה והשפכים הביתיים-סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקייה חקלאית. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים).
 
הנחיות:
1.      על כל בעל עסק לעמוד בכללי תאגידי מים וביוב ובתקנות המופיעות בקישורים להלן .
2.      חל איסור על הזרמת תשטיפים/ שפכים/ נוזלים אל מחוץ לשטח העסק.
3.      במקומות בהם קיימת תשתית ביוב ציבורית- חובה על העסק להתחבר אל מערכת הביוב הציבורית ולהזרים אליה את כל השפכים והתשטיפים הנוצרים בעסק. במקום בו לא קיימת מערכת ביוב ציבורית- על בעל העסק להתקין מיכל אגירה אטום ועמיד בפני החומרים המוזרמים אליו. כל השפכים/ התשטיפים הנוצרים בעסק ייאגרו במיכל זה. המיכל יפונה בתדירות אשר תמנע זליגת שפכים, וכן תמנע מטרדי ריח.
המיכל יצויד במערכת אלקטרונית למניעת זליגה הכוללת מצוף והתראה ישירה לבעל העסק.
4.      במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק בעסק קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים,  לתקופה של  שלוש שנים  לפחות.
 
קישורים:
 
וטרינר הרשות
וטרינר הרשות, דר' דני צור 04-6963589 , 050-5383120
ידרוש תנאים לקבלה, אחסון עיבוד ו/או מכירת מוצרי בשר ודגים במרכולים.
כמו כן ישמש  ווטרינר הרשות כנציג משרד החקלאות ברשות ויבדוק עמידתם של עסקים המטפלים בבע"ח בתנאי הרישוי.
 
הועדה לתכנון ובניה
מזכירת הועדה רעיה דוד 04-6969713, שעות הקבלה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה:
יום  א'   8:00-16:00 יום ג' 08:00-14:00
טרם הגשת בקשה מומלץ לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.
תכניות המבנה שיוגשו לרישוי עסקים ילוו בהיתר בניה, טופס 4 ובצילום דף ראשון מגרמושקה עם היתר.
נוהל המועצה במתן רישיון עסק זמני לעסקים שלא עומדים בדיני תכנון ובנייה.
א. על שימוש במבנים ישנים,ללא היתר:
מבנים שהוקמו לפני הקמת הוועדה לתכנון ובנייה ואין בכוונת הוועדה להגיש תביעות, יידרש המצאת אישור יועץ בטיחות וקונסטרוקטור מוסמך על יציבות המבנה.
ב. בקשות של עסקים קיימים במבנים ללא היתר:
שימוש במבנים אשר עבורם הוגשה בקשה להיתר בנייה, היתר לשימוש חורג ו/או לגיטימציה קיבלו את תנאים/הנחיות הוועדה והשלימו את רובם ובמידה ויובהר שלעסק יש סיכוי
קרוב לוודאי לקבל היתר , תפיק הועדה אישור זמני מותנה בהשלמת הדרישות החסרות עפ"י הנחיות הוועדה.
ג.בקשות של עסקים קיימים, במבנים ללא טופס 4:
עסקים במבנים בעלי היתר בנייה, אך ללא טופס 4 יאושר זמנית רק לעסקים שעמדו בתנאי ההיתר.
 
כל בקשה תיבחן לגופה. רישיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף להמצאת אישור בטיחות של מהנדס/יועץ בטיחות, או  מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות.