ועדה חקלאית

חזון המועצה
הוועדה פועלת לקידום ענייני החקלאות כמנוף צמיחה כלכלי ודמוגרפי בגולן לשנים הבאות. הוועדה מקדמת פרויקטים אזוריים ופועלת לקליטת דור המשך של חקלאים צעירים אשר יחזקו את יכולת ההתפרנסות ממשק חקלאי בגולן, תוך מיצוי היתרונות של הגולן לגידולים חקלאיים.
 
תחומי פעילות עיקריים:
 • קידום פרויקט הנחלות לקליטת 750 משפחות חדשות בישובים החקלאיים בגולן.
 • יצירת התנאים לקליטת חקלאים צעירים בתמיכה ופיתוח אמצעי ייצור חקלאיים.
 • ליווי וקידום הכשרת קרקעות חקלאיות.
 • הדברה אזורית – חקלאות תומכת סביבה.
 • ריכוז ועדות מגדלים.
 • שיתוף וממשקי עבודה עם מו"פ צפון והמכון לחקר הגולן.
 • ייצוג הגולן בפורומים החקלאיים, בארגונים ובמועצות הייצור.
 • קידום תכנית לחקלאות בת קיימא ומיתוג התוצרת.

חזון הועדה החקלאית

להוות גורם מוביל בחיזוק החקלאות והמרחב החקלאי בגולן ע"י מימוש יתרונות ההון האנושי, מגוון אזורי האקלים לגידולים והידע המחקרי לטובת יצירת תנופת פיתוח כלכלי בגולן.
 
מטרות הועדה החקלאית:
 •  למקסם את היתרונות היחסיים בגולן ע"י פיתוח מערכת ארגונית לניהול החקלאות והמרחב החקלאי.
 • חיזוק החקלאות- כלכלית, שיווקית, חינוכית, פוליטית.
 • להוות כתובת לטיפול בנושאים חקלאיים שוטפים.
מערכת לניהול המרחב החקלאי בגולן:
 • שולחנות מגדלים- ליצור ערך מוסף לאיגוד ויצירת שיח מפרה בין החקלאים. נושאים לטיפול: שיווק, מו"פ, כוח עבודה, רכש, הדברה, ניתוחי שוק, בחינת שווקים חדשים, גידולים חדשים, תקשורת עם מכוני המחקר, ספקים, מחירי תשומות, התארגנויות לכוח קנייה, תקבולים עבור תפוקות- עפ"י צורכי השולחן.
 • הצפת בעיות וחידוד האינטרסים של ענפי החקלאות בגולן.
 • איסוף, פיתוח ושיתוף מידע ארגוני והידע המקצועי החקלאי.
 • עיבוי הנהלת הועדה החקלאית ברכזי השולחנות.
 • שיתוף הנהלת הועדה החקלאית במרכז לחקלאות עתירת ידע.
 • חיזוק הייצוג האזורי במועצות הייצור וארגוני המגדלים.
למידע נוסף על חזון הועדה החקלאית

חיזוק החקלאות בגולן

 •  כלכלי: מיתוג ושיווק, העצמת שרשרת הערך,  גיוס תקציבי פיתוח, התארגנות לרכש, מפעלי תמך.
 • יישום פרויקט הנחלות – ליווי התהליך בהכשרות, תיאום תכנית המים והגדלת הצע המים, מציאת אפיקים חדשים בחקלאות, סיוע לישובים בהקמת משקי חקלאות חדשים ומודלים המתאימים לחקלאים הנקלטים.
 • הדרכה: תגבור הדרכת שה"מ בהדרכה אזורית ויצירת מנגנון לחניכה חקלאית.
 • שילוב דור ההמשך בחקלאות, פיתוח אמצעי ייצור חדשים וסיוע בגיבוש תכניות עסקיות.
 • תכנית חינוכית: עתידים בגולן, נטעים, פורום מרכזי משקים, כנסים מקצועיים, השתלמויות, שת"פ עם אוהלו ליצירת קורסים עפ"י הצורך בשטח.
 • חקלאות תומכת סביבה- ידידותית לחקלאי, לקרקע ולצרכן הסופי.
 • ביטחון החקלאים- מניעת גניבות חקלאיות, פקח חקלאי (רט"ג- חזירים, תנים, כלבת...), כלבים, פרות משוטטות.
 • רחל כהן - ועדה חקלאית