המועצה

מבצע הסדר חובות לבעלי חוב ארנונה עד שנת 2014 למועצה
על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3) התשע"ז 2017

מליאת מועצה אזורית גולן החליטה ביום 15.5.2017 לאמץ את "מבצע הסדר חובות" לבעלי חוב ארנונה בתנאים המפורטים בתקנות.
מבצע זה חל על חובות של ארנונה כללית שהטילה המועצה על נכס נושא החוב, עד 31.12.2014, בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם שולמו בידי החייב בתשלומים או שטרם נעשה הסדר לתשלומם.
לפי התקנות החדשות תוחל הנחת 50% - למשלמים במזומן ו-45% למשלמים בפריסה לפי מספר התשלומים שקבעה המועצה.
המבצע יתחיל ב-1 ביוני ויסתיים ביום 30.11.2017.
קבלת ההנחה מותנית בהסדרת חוב, אם קיים, גם לשנים 2015-2016, כולל תשלומי הפיגורים בגין שנים אלו, אם נכללים, וכן בהתחייבות חתומה של החייב לפי הטופס שבתוספת החמישית לתקנות, לפיה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי הארנונה הכללית שהתחייב בהם ביחס לחוב עליו חל המבצע. לפי כללי המבצע, ההנחה תתבטל אם החייב לא עמד בתנאים המפורטים בתקנות.
בעלי חוב מוזמנים לפנות לאגף כספים במועצה ולהסדיר את התשלומים בהתאם לתקנות.
לפרטים: אלונה 04-6969755

 

כ-120 חקלאים, חוקרים ואנשי הייטק השתתפו במפגש סיעור מוחות
 שמשלב בין קהילת החקלאים לבין אנשי המדע והטכנולוגיה.
להמשך קריאה

חזון המועצה

חזון המועצה
להיות חבל ארץ ייחודי, שבו יכול אדם לבנות את ביתו
ולממש את עצמו בקהילה רב-גונית, שוחרת איכות ומסבירה פנים.
 
קהילה שמקיימת חיים המושתתים על חירות, אחריות, יוזמה,
צדק חברתי, זיקה למורשת ואהבת האדם, העם והארץ.
 
ליצור תנופת עשייה, פיתוח וקידום יזמויות תוך שמירה על
ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות
ושלווה למען התושבים, המטיילים והדורות הבאים.